กลุ่มโรงเรียนตรอน 3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัด PLC โรงเรียนต้นแบบ“เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี” สู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

5 เมษายน 2564 นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่กำกับ ดูแลโรงเรียนในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีที่ตั้งในเขตอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษามุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ด้วยโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตรอน 3 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกโรงเรียนในกล่มเครือข่ายตรอน 3 จำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดให้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC  โรงเรียนที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา 2 จุดเน้น K.3 must be learn  และ กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน