สถาปนา 50 ปี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลปลพ

          นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานงานสถาปนา 50 ปี โดยมีนางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในวันที่ 7 เมษายน 2564

          กิจกรรมฯ ครั้งนี้  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน จำนวน 44 ราย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน จำนวน 22 ราย, คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน จำนวน 17 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์ ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนให้การศึกษาโรงเรียน จำนวน 5 ราย โดยเชิญนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรครั้งนี้

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์