สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 -พัฒนาครูปฐมวัยเรียนรู้กิจกรรมโครงการบ้านวิทย์น้อยฯ สู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กๆ

8 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี  นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมและคณะผู้จัดการอบรม และยังได้ร่วมทดลองกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรการอบรม โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัย เพื่อปูพื้นฐานทักษะทางวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ ในปี 2563  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยครบ 100% การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะพัฒนาความรู้ และนำประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนทักษะการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายสู่คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน วิทยากรผู้ช่วย จำนวน 20 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตร 2 วัน