EDUdigital 2019 การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จ.เชียงใหม่

ศธ.เดินหน้า เตรียมจัดงาน “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จ.เชียงใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ “EDUdigital 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สัมฤทธิ์ผล ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการสร้างงานในโลกดิจิทัล การสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยไซเบอร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสนองนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เตรียมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยเปิดเวทีสัมมนาให้ผู้เข้าประชุมเห็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาพลิกโฉมการศึกษาไทย การป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์ และครูผู้เข้าประชุมได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้จริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและให้สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ซึ่งปีที่แล้วก็ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2018” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับครู ตลอดจนบุคลากรทางศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่ควรจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างเสมอภาคและทั่วถึง การเปิด เวทีสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนความคิดใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ และที่สำคัญต้องสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21”