สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยมี นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยองเขต ๒ เป็นวิทยากรในการจัดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบเช้า เป็นโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร และรอบบ่าย เป็นโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒