ผอ.สพม.เชียงใหม่ ประชุมบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย “Work From Home” ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่