จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก


วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 750 คน เพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จัดทำทีม Academy ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) และสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี ขาดโอกาส ผู้ปกครองมีฐานะขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถยกระดับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก จัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัด จำนวน 5,200 คน พร้อมมีวิทยากรให้ความรู้อาทิ นายฮัษมาน ธนวรกันต์ หรือครูแกงส้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จากสถาบัน Enconcept และการติว O-NET GAT / PAT ถ่ายทอดความรู้ผ่าน TV Conference ตลอดเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ 62 ถ่ายทอดไปทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง ไม่มีการเดินทาง เนื่องจากคำนึงในเรื่องความปลอดภัย