กระบี่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ พร้อมกับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ทุกโรงเรียน    ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง  แนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ของห้องประชุม สพฐ.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 กระทรวงศึกษาธิการ  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ใช้ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม อุปกรณและเครือข่ายการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์