สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการออกประเมินรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานคัดเลือก และกำหนดการออกประเมิน ในกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดศรีสะเกษ รวม ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทและรางวัลที่จะได้รับ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) สถานศึกษาทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์ เป็นลำดับที่ ๑ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท