สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 23 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4
ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 มกราคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 3 มกราคม 2562 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมจำนวน 23 ราย ประกอบด้วย
1 น.ส.วิลาสินี สุวรรณโณ วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร
2 น.ส.จุรีพร พิโน วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
3 นายกมล ภูมิชัยเสถียร วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
4 นายชยุตม์ กิจโชคประเสริฐ วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
5 นายวุฒิชัย อายุยืน วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
6 น.ส.อังคณา เจริญรัตน์ วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
7 น.ส.สุมาลฑา ปะละวัน วิชา ภาษาไทย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
8 น.ส.พิมพ์ลดา ศรีพันธ์ วิชา ภาษาไทย โรงเรียนปายวิทยาคาร
9 น.ส.เบญจวรรณ พลับพลึงพนา วิชา วิชา ภาษาไทย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10 น.ส.พานทอง คติธรรมกุล วิชา สังคมศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
11 นายจรินทร์ ฐานหนักแน่น วิชา สังคมศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
12 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง วิชา สังคมศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา
13 น.ส.วาสนา ต๊ะยานะ วิชา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
14 น.ส.ปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ วิชา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
15 น.ส.ณัฐทิยา ธนูสาร วิชา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
16 น.ส.จิรภา พันธ์ธรรม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร
17 นายนิธิกร นุภาดี วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
18 นายอนุสรณ์ ทรัพย์เมฆากุล วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
19 น.ส.ญาณภัทร วิไลจันทร์ วิชา อุตสาหกรรมศิลป์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
20 น.ส.ศิรินนภา แซ่ซง วิชา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
21 น.ส.สุดาพร แสงจันทร์เพ็ญกุล วิชา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
22 น.ส.มนิดา สิริบุญอภิรักษ์ วิชา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
23 น.ส.พรรณนภา ก้อนกคลังทอง วิชา คหกรรม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์