สุดยอดคนเก่ง นร.รร.อนุบาลกระบี่ 15 คน สอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม

นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563  ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2564  ปรากฏว่า มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สามารถสอบโอเน็ต (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 15 คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน 7 คน และได้คะแนนภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 8 คน  โดยมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา จำนวน 2  คน คือเด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ และเด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ
สำหรับรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงกฤตยา เชื้อสกุลวนิช   เด็กชายกีรติ หัตการ   เด็กหญิงเบญจรัตน์ แต่พันธ์   เด็กหญิงพลอยนภัส เตวิชยวณิชย์  และเด็กหญิงปทิตตา ศิริมัย    ได้คะแนนภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ เด็กชายณัฏฐนันท์ ฉัตรตระกูลรักษ์  เด็กหญิงศศินันท์ ธรรมวิสุทธิ์   เด็กหญิงศรัยฉัตร เพชรสุก  เด็กหญิงมนสิชา สารแก้ว  เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์ เกียรติพิมล และเด็กชายณัฐปัญญ์ บัวแก้ว  โดยเด็กหญิงวรัญธนิญา สูงส่งเกียรติ  ทำคะแนนได้สูงสุดในทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทยได้ 99.50 คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร์ได้ 89.25 คะแนน