สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันที่ 22 เมษายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดกลุ่มของโรงเรียนให้ใช้งานระบบจำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. Web Ex  2. Aculearn  3. Braincloud  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ได้คัดเลือกโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมโครงการร่วมทดสอบฯ โดยมีดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์