ปลื้ม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ทำผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา และ 1 คน ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 วิชา

             ///////นายสงวน  เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก  เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกฤต  สังข์หิรัญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกทุกวิชายังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้ วิชาภาษาไทย 75.44 วิชาคณิตศาสตร์ 32.25 วิชาวิทยาศาสตร์  50.58 วิชาภาษาอังกฤษ 61.21  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากครูในโรงเรียน ได้รับการสอนในระดับเข้มข้น ฝึกทักษะทำแบบฝึกหัด รวมถึงผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียน และชุมชนอำเภออ่าวลึก
              นายสงวน ยังกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณคณะครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่มีทำการทดสอบในครั้งนี้ด้วยความพยายามและตั้งใจ   ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกทุกคนให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป