สพป.เลย เขต ๒ รับมอบเครื่องกันหนาวตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาวของ สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเครื่องกันหนาวตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว   โดยนายสุรศักดิ์    อินศรีไกร   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องกันหนาว พร้อมอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเลย  โดยมี นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในสังกัดต่อไป สืบเนื่องจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว สพฐ.จึงได้จัดทำโครงการขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงการดำเนินโครงการ ด้วยการขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว และการสนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าบัญชี สพฐ. รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว ซึ่งมีผู้สนับสนุนมอบเงินและสิ่งของได้แก่ บริษัทสยามบูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกระเป๋า จำนวน ๒,๐๐๐ ใบและอุปกรณ์การเรียน มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐.-บาท มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย จำกัด มอบผ้าห่ม ๑,๐๐๐ ผืนมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐.บาท สพม.เขต ๑ มอบเงิน ๒๓๒,๑๒๘.บาท   สพม.เขต ๒ มอบเงิน ๑๑๐,๐๐๐.บาท    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานภายใน สพฐ. และบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน ๕๗,๘๗๒.-บาท คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๒ มอบเงิน ๗๓,๓๓๒.๕๐ บาท  นอจากนี้ยังมีการบริจาคโดยตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต ในจังหวัดเลย  ซึ่ง สพฐ.จะรวบรวมนำไปดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  นับเป็นโครงการที่ดีเพราะจะเป็นตัวอย่างในการร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเป็นการสร้างความดีไม่มีที่สิ้นสุด