โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ