สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ด้วยระบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม, โรงเรียนไชยปราการ, โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet จากการนิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัด พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในทุกมิติอย่างครบถ้วน และดำเนินการตามมาตรการของทางราชการอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และมีระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบภาพ/ข่าว:ศน.อรอุมา กงไกรลาศ