เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การพัฒนาครู สพฐ. ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล การขับเคลื่อนกระบวนงานภารกิจ สพฐ. ตามมติ ครม. การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เขตตรวจราชการที่ 16 และความผาสุกในการทำงานของบุคลากร เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM)

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. มีการกำหนดพื้นที่สีแดงต่างๆ เราก็ได้สำรวจความพร้อมในเชิงพื้นที่ของโรงเรียนว่าหากเปิดเรียนวันที่ 1 มิ.ย. ในแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนนั้น จะสามารถเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติหรือไม่ จะมีอยู่กี่แห่งและมีนักเรียนกี่คน ซึ่งในกรณีที่เปิดไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีอื่น โรงเรียนจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนกี่วิธี ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วว่า จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนกี่วิธี และมีจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในแต่ละวิธีหรือผสมกันหลายวิธีอยู่เท่าไหร่

เมื่อได้วิธีมาแล้วเราก็มาถอดบทเรียนร่วมกันว่าปัญหาอุปสรรคใน 1 ปีที่ผ่านมา ที่พบจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิธีนั้นมีอะไรบ้าง และเราจะสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและนักเรียนในแต่ละวิธีได้อย่างไร ซึ่งเราก็ได้มีการกำหนดช่วงเวลาไว้ว่า ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พ.ค. เราจะเตรียมสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำสื่อและคลังสื่อทั้งหลายที่เรามีอยู่ โดยจัดจำแนกไว้สำหรับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ทั้งอนุบาล ประถม มัธยมต้น-มัธยมปลาย ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อหรือแพลตฟอร์มการเรียนเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยเราได้ร่วมมือกับทาง สช. ในการพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ก็ได้ประสานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการพัฒนาครูให้สามารถสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเราได้ประสานกับทาง DLTV ในเรื่องการจัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดตารางเรียนปกติที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. อีกทั้งจะจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนออนแอร์ได้ เป็นต้น

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า หากสามารถเรียนในโรงเรียนได้เราจะใช้วิธี On-Site เป็นหลัก แต่หากเรียนในโรงเรียนไม่ได้ เราจะดูที่นักเรียนเป็นสำคัญ เช่น นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้หรือไม่ หากเรียนออนไลน์ไม่ได้สามารถเรียนออนแอร์ได้หรือไม่ หากทั้ง 2 วิธีไม่ได้ ให้ลองดูวิธีอื่นๆ เช่น On Demand หากไม่ได้อีกก็ให้ใช้วิธี On Hand จัดชุดใบงานให้นักเรียนแทน โดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ จะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง แต่เพื่อให้ผู้ปกครองมีความผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้นว่า บุตรหลานจะได้เรียนและมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมที่จะ เรียนได้ นอกจากนี้จะร่วมกับ กศน. ในการนำตารางเรียนหรือเนื้อหาการเรียนที่ กศน. มีอยู่ ซึ่งจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบโทรทัศน์และวิทยุอยู่แล้ว โดยดูว่าส่วนไหนที่มีเนื้อหาตรงกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ก็จะให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้

“ทั้งนี้ เมื่อเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย.แล้ว รมว.ศธ. ก็มีความห่วงใยว่าน้องๆ นักเรียนที่อยู่บ้านในช่วงระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. จากเดิมที่จะเป็นช่วงเปิดเทอม ในช่วงระหว่างนั้นจะมีกิจกรรมอะไรที่เหมาะสมให้เด็กนักเรียนทำบ้าง เราเองก็มองว่าน่าจะเป็นในลักษณะของกิจกรรมทางเลือก ให้นักเรียนเลือกได้ตามความสมัครใจ หรือจะไม่เลือกทำก็ได้ โดยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะชีวิต เช่น เรียนรู้การอยู่อย่างไรในช่วงโควิด-19 ให้มีความปลอดภัย โดยไม่มุ่งเน้นการประเมินผลว่านักเรียนต้องเข้าใจเท่าไหร่ อย่างไร เพียงแต่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร ปลูกผักสวนครัว วาดภาพ ทำงานบ้าน หรือการฝึกอาชีพ ให้เป็นงานอดิเรกสำหรับนักเรียน หรือหากโรงเรียนใดจะใช้โอกาสนี้ในการซักซ้อมการเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ก็สามารถทำได้ เพื่อให้วันที่ 1 มิ.ย. สามารถปรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ปัญหา” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว