โรงเรียนสันกำแพง ได้รับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ)

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์คุณธรรม โรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) จากโครงงานคุณธรรมตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 197 โครงงาน ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลงง” เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความดี พัฒนาชีวีผู้สูงวัย ด้วยจิตอาสา” โดยมีนักเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ดังนี้ 1. นางสาวณัฐชพันธ์ อยรังสฤษฎ์กูล ประธานกลุ่มเยาวชนฯ 2. นางสาวสุภาวณี นิลคำ 3. นางสาวสิรภัทร กูมุดา 4. นางสาวธัญชนก จรัสโสภณ 5. นางสาวพิชญ์สินี สายทอง 6. นางสาวรุจิรา จักรบัวคำ 7. นางสาวจุฑาภรณ์ ปีมะสาร 8. นางสาววณิชญา ทำสอาด 9. นางสาวญานิศา ยารสเอก 10.นางสาวสีนู ลุงตะ 11.นายสรชัช มณีเกี๋ยง ประธานเครือข่ายกลุ่มเยาวชนฯ 12.นายภาณพงค์ ยะสุรินทร์ 13.นางสาวออมสิน โลนันท์
พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระครูถิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม ครูพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครูจินดา ช่วยค้ำชู และ ครูเขมจิรา พ่อนา