แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”