สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ NT/O-NET  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ NT : National Test การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านภาษา ด้านคำนวณ  ด้านเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  O-NET : Ordinary National Educational Test  การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้ คิด  นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษา นำไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการจัดสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง