อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

14 พฤษภาคม 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากต้นทาง ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังปลายทาง 24 กลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาดของ Covid-19 เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างรุนแรงในหลายพื้นที่  ประกอบกับมีนโยบายและข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจง มอบนโยบายและมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับโรงเรียนได้ดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยส่วนหนึ่งให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมิน ระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) 44 ข้อ และมอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปูพรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมทุกโรงเรียนในสังกัด ครบ 100% ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนได้แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองให้นำนักเรียน กลับเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังตนเอง ตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรการ