สพม.34 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่  โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดลานกีฬาเพื่อประชาชน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รู้จักการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาและการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างถูกวิธี โอกาสนี้ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  ได้กล่าวต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  และแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสที่มาร่วมกิจกรรมการเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ  โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานฯ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะให้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามวัย ในอดีตนั้น บางท่านอาจคิดว่ากีฬาเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและสร้างความแข็งแรงของร่างกาย แต่ในปัจจุบันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ กระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม และภาพลักษณ์ของประเทศในทางด้านกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย รวมทั้งกีฬาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ประกอบกับมีองค์ความรู้ด้านการกีฬาอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแกร่ง มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข

ดังนั้น การเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาได้ใช้สนามกีฬาเป็นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง

ขอชื่นชมและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ผู้นำชุมชนที่ร่วมการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น และหวังว่าจะเป็นต้นแบบที่ขยายผลไปทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 กว่าคน  ภายในงานมีการแสดงในพิธีเปิด ชุด “มรดกกีฬาล้านนา สร้างคุณค่าอารยธรรม” ประกอบด้วย 1. การแสดงละครประวัติศาสตร์ล้านนา 2. การแสดงศิลปะการต่อสู้ (กลองสะบัดชัย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนบ้านหน้องโค้ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง) การแสดงฟ้อนดาบ ,การแสดงฟ้อนเจิง,และการแสดงมวยไทย) 3. การแสดงรำวงย้อนยุคของประชาชนชาวสันกำแพง 7 หมู่บ้าน ซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้อำนวยการแสดงโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ฝึกซ้อมโดย นางธนภร จิตธำรงสุทธร ครูโรงเรียนสันกำแพง

ต่อจากนั้น พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมการสาธิต  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บาสเกตบอล และ แอโรบิกแดนซ์

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ช่วยในในการเตรียมงานในการจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2056171181125134&__xts__%5B0%5D=68.ARAYcmdkvUwePK795lXalbXlQrLePHjcZ3HeCTJ0Z2Sov2c_j66YCTlI9g4vtvXdW755AHzyzMYVbiXlM5Skfc-Z4FffdIdZ0CvPDSCEw77mEWWkNR4tisDU4ADHNdS2OnI5SpkBloCBWXFpIbf4-S6YsfVAbLJDZR7BJ3saqG2r8QjHo5TCITbMOK7GBA9uXOx8BdVJyaFbJ1lyTYELy7Ulh83zxVa0euHCKANRi1ip5BSuS4nKtTVvsNS3p_LGNP6s3AreMzQFUdrfCCIdlU6EHWqPKRYFwe6FOo7Vhg7-DnLZGnfRtlP7CpKX-vq2jankSkm7Zl1R3RFiNzMz02k3G865zliT6gpcsPQk7Ztb-zU7PEhcr9nDcVQdWphyJqzzL-QOrLcqYowjk-nGPj5JQ_xFl5RQrbwFQ0a_vn9HBdkTgTowBp7eKog_IOtksuWrhvLKhhV4GSzEF3fb&__tn__=-UC-R