สพม.34 ร่วมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์   เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์แนวใหม่  ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (สารเทคโนโลยี)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (สาระภูมิศาสตร์)  และ ศึกษานิเทศก์               จำนวนทั้งสิ้น  270 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ   จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้  นายเสน่ห์  กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 และให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเชิงคำนวณและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามหลักสูตรใหม่ต่อไป

ด้าน นายเจดีย์   เดชพันธ์  ประธานพิธีกล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเชิงคำนวณและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ว่าด้วยความต้องการกำลังคนในยุค 4.0  การสอน Coding หรือ กระบวนการคิดเชิงคำนวณนั้น ได้สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาพื้นฐาน ไม่ได้จำกัดแค่เพียงในรายวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งการคิดที่เป็นระบบมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้โจทย์ปัญหา รู้จักวางแผนและรับมือปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการคิดเชิงคำนวณเข้ากับรายวิชาพื้นฐานอื่นๆได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน  จะเห็นว่าการสร้างกระบวนการคิดที่เป็นระบบนั้นจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ความความต้องการกำลังคนในอนาคต

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณสำนักพัฒนาคุณภาพวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์แนวใหม่  ในวันนี้
ดูภาพข่าวกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2057297701012482