อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมฯ ก่อนเปิดเรียนตามมาตรการป้องกัน Covid-19ทุกโรงเรียนในสังกัด

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่านและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับทอบหทาย ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยจัดบุคลากรออกเป็น 34 ชุด ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบ 100 % จำนวน 135 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 เน้นการตรวจเยี่ยมโดยประเมินตามระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) 44 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนได้ประเมินตนเองผ่านทั้ง 44 ข้อแล้ว ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จึงเป็นการตรวจเชิงประจักษ์ตามรายละเอียดในการประเมิน รวมทั้งเป็นการตรวจด้านกายภาพของโรงเรียน ความปลอดภัยทั้งในสภาพแวดล้อมและอาคารเรียน อาคารประกอบ ต้องพร้อมใช้ มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องสุขา ต้องพร้อมใช้ สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ร่มรื่น การวางระบบจราจรทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียนต้องปลอดภัย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้วางแผนที่จะลงตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนอีกครั้งในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งเป้าหมายให้ผู้บริหารทุกท่าน บุคลากรทุกคนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จำนวน 135 โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน และทุกโรงเรียนต้องพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ครบ 100%