รมช.ศธ.เปิดงาน“EDUdigital 2019”การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34,35,36,37 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 – 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดยมี ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางศึกษา ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ตลอดจนความล้ำสมัยของเครื่องมือเทคโนโลยี นวัตกรรม ครอบคลุมถึงองค์ความรู้สำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาเกิดความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ต และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปิดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนความคิดใหม่ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพข่าว https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2057360027672916