สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 มรกาคม 2562 ณ อาคารแก้วกัลยา เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562 และมอบนโยบายการในการขับเคลื่อนการศึกษาในปี 2562 พร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำนโยบายลดการใช้กระดาษด้วย OR Code มาใช้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสกนคิวอาร์โค้ดดูวาระการประชุมในสมาร์ทโฟนแทนการใช้กระดาษลดการสิ้นเปลืองกระดาษ ซึ่งต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตอีกด้วย

หลังจากนั้น ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตาม ประกาศ MOU 10 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และได้ประกาศ MOU 10 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป ซึ่งได้แก่ 1. ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 2. ผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NT เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 3. ผลการทดสอบ O-NET ผู้เรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ได้อย่างมีคุณภาพ 7. สถานศึกษานำการกีฬาสู่การศึกษาทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ 8. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ 9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 10. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มงานให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ