สพม.41 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันที่ 6 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อเป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ต้นแบบ” โดย ดร. ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งการจัดการอบรมมีแนวปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณในการพัฒนาองค์สู่ สำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ สร้างการรับรู้และการยอมรับ ของบุคคลในองค์กร สร้างเจคติที่ดีการปฏิบัติงานในหน้าที่ของการเป็นองค์กรคุณธรรม และปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมหลักของกลุ่มงานและคุณธรรมหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 41 (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) ทั้งนี้นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมดเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ทพ.ไพรัช กาวประเสริฐ ให้เกียรติเป็นวิทยาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634093793402532&id=100004057804273