กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 รุ่น รุ่นละ 160 คน  รุ่นที่ 1 วันที่ 19-25 มีนาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 2-8 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน นนทบุรี

รายละเอียดดังแนบ โครงการยุวชนฯ 62 ใบสมัคร62 รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน62