สพป.เลย เขต ๒ ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในสำนักงานเขตและสถานศึกษา

วันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สพป.เลย เขต ๒ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการดำเนินการประชุมชี้แจงและประกาศเจตนารมณ์ และ PLC รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และในสถานศึกษา  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ได้กำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ และสพฐ. ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้