สพป.เลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ   โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ปฏิบัติกิจกรรม มีการร้องเพลงชาติไทย  ไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่สุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษิตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ จากนั้น  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งข้อราชการและภารกิจในช่วงวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีการรับ สพฐ.สัญจรและตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด ๕ โรงเรียน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความประทับใจและได้รับการชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเป็นอย่างดี   วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการประชุมชี้แจงประกาศเจตนารมณ์การบริหารจัดการคัดแยกขยะในสำนักงาน  และฝากให้ดำเนินการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยภายนอกภายในทั้งอาคารรวมใจและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  การแข่งขันกีฬาประเพณี “เบญจภาคีสัมพันธ์” วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  และได้ทำการมอบประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ นายเจริญศักดิ์  บรรพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนเสื้อกีฬาเบญจภาคีสัมพันธ์ และนางสาวศศิลักษณ์  คำสุข ที่สนับสนุนเครื่องปริ้นท์เตอร์ไว้ใช้งานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน กิจกรรมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาถือเป็นวิถีวัฒนธรรมขององค์กร