สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายยุทธนา  จินดา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ร่างมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และร่างเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562    รวมถึงพิจารณาโรงเรียนที่จะขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ  บ้านบางเจริญ  บ้านคลองแห้ง และบ้านเกาะปอ  ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างทั้ง 4 เรื่อง ในส่วนของการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่พิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายยุทธนา  จินดา  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยคณะกรรมการรับนักเรียนมีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.กระบี่ รวมถึงการดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  การกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้  และการให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการรับนักเรียน