สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 62

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562   เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการในด้านการใช้งบประมาณด้านความสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการของ สพฐ. และนโยบาย ภารกิจสำคัญเร่งด่วน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในวันที่ 8  มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม 2  โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   1   เป็นประธานการประชุมฯ