จุดที่ 2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academy) สำหรับนักเรียน ม.6 จุดที่ 2 ผ่านระบบ Web Conference ห้องเรียน Online สพม.39 สื่อสารได้ทั้งต้นทางและปลายทางให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 8 มกราคม 2562 จัดติวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) และวันที่ 9 มกราคม 2562 จัดติวกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถ่ายทดสดจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก