รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและกตัญญูกตเวที เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวํฒนธรรม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่อง: ยุพยง ใจกว้าง
ภาพ: งานโสตฯและเทคโนโลยี ส.ธ.๒

การสอบธรรมสนามหลวง
วันขึ้นปีใหม่
วันธรรมสวนะ