สพฐ. ประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ได้อย่างทัดเทียมทุกที่ ทุกเวลา และทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนา เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน และเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง เชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การศึกษาไทยจึงต้องก้าวทันและล้ำหน้าไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้การเรียนการสอน และระบบการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัว เปลี่ยนการศึกษาจาก “ออฟไลน์” มาเป็น “ออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ

“โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการนำมาต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาประสิทธิภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเหมาะสมกับยุคปัจจุบันต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ connexted.org/foundation/notebookforeducation