สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติปฏิญาณตนเขตพื้นที่สุจริต ทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน ซึ่งวันนี้ นางสุวิชา  ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้กล่าวขอให้บุคลากรทุกคนจงยึดมั่นในความดี ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะความดีและความซื่อสัตย์ จะเป็นกรอบปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีสติ และพบแต่ความสุข พร้อมกันนี้  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้พบปะบุคลากรในสำนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร