สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Google Meet ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วยระบบ GooGle Meet

15 มิถุนายน 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยนำระบบ Google Meet ใช้ในการดำเนินการประชุมทางไกล ส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังสถานีปลายทาง 24 แห่งตามที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกำหนดให้เป็นจุดประชุมร่วมโดยระบบทางไกล โดยตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site  ดังนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการตามระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) อย่างเข้ม รวมถึงการมอบหมายให้ครูประจำชั้นได้สอดส่องตืดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนตลอดเวลา เพื่อป้องกันในกรณีที่มีผู้ปกครอง หรือญาติซึ่งมาจากต่างพื้นพี่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัว ซึ่งจะเป็นภาวะความเสี่ยงสูงที่อาจจะเป็นพาหะนำเชื้อ Covid- 19 มาสู่นักเรียนและครอบครัวได้ จึงให้ตั้งขอสันนิฐานไว้ก่อน นอกจากนี้ได้ติดตามงานซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่ได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการ  การมอบหมายภาระงานใหม่ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนและการสอนชนเชย และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1