สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL&PLC

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ออกนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในห้องเรียนการใช้นวัตกรรม PBL&PLC

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุมาลี กุงไธสง นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ออกนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในห้องเรียน การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL & PLC ในโครงการ “โรงเรียนจิตศึกษา คุณธรรมนำวิชาการ” ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-2019)  ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา และโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์