การแข่งขัน Youth Creativity in Nutrition (Youht Creaton) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ (SEAMEO RECFON) จัดการแข่งขันYouth Creativity in Nutrition (Youht Creaton) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่