สพม.39 ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และ ระดับ OBECQA และเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพมาตรฐานสากล รุ่น 3  ในการพัฒนาระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA) ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39