อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาความรู้บุคลากรผู้ใช้โปรแกรมจัดทำ ปพ.3 โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด

19 มิถุนายน 2564  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำ ปพ.3 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นการเรียนรู้การลงข้อมูลในระบบออนไลน์ซึ่งได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Big Data ได้ โดยวิทยากรเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ วัลยะนาพร /นางวัชรา คำภู่ /.นางอรวรรณ ตาพา/นางศิริกุล รักสัจจา/นายบุญญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์ และนางรุจีวัลย์ แพฟื้น มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน