อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียนป้ายแดง

23 มิถุนายน 2564 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด โดยแบ่งระยะการประเมินฯ ออกเป็น 2 ระยะ ครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 12 เดือน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ชุด สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะต้องรับการประเมิน จำนวน 9 ราย ซึ่งทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ประเมินได้ชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลให้ผู้รับการประเมินได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ณ สถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป