สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมรับประเมิน ITA ประจำปี 2564

24 มิถุนายน 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมขี้แจงการดำเนินการตามกระบวนการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่านร่วมชี้แจงซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาให้ผลการประเมินฯ ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุมและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานได้นำเสนอแต่ละประเด็นที่รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมช่วยเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนปิดการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรทุกคนแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต