สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
  • พิจารณาเครือข่ายการศึกษาที่มาดำเนินการสอบในแต่ละสนามสอบ
  • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางประจำสนามสอบ
  • พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
  • พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ