ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

25 มิถุนายน 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในชุดที่ 1 จำนวน 300 ราย โดยจัดสรรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นด่านหน้าในการที่จะต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ หรือประสานงานกับทุกโรงเรียนในสังกัดอยู่ตลอดเวลา โดยต่อไปหากมีสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มก็จะได้จัดสรรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่อยู่ในลำดับต่อไปตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรวัคซีน โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการฉีดAstraZeneca  เข็มที่ 1 แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2564 จึงได้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 จากครูสู่เด็ก และจากเด็กสู่ครู หรือผู้ปกครองและชุมชน