“ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทำ MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานฯพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลาลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้ง 1/62”

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน “รายการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู”  ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 10 มกราคม 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  นำสู่การปฏิบัติ   มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  ก่อนการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,ศึกษานิเทศก์และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด   เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  เป็นต้นไป  รวมทั้งได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่โรงเรียน /ผอ.โรงเรียน ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง  ๆ  อีกด้วย