ผอ.สพม.34 มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตาวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมรับชมวีดิทัศน์ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ต่อจากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน
ลำดับที่ 1 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ลำดับที่ 2 นางโชติกา ชัยมงคล ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
– กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
– การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่
– ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ โครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
– การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– เรื่องอื่นๆ ฯลฯ
โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุมมระเบียบวาระการประชุม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2065862040156048