สพม.34 ประกาศเจตนารมณ์ในการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ลดและคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและภายใต้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงเจตจำนงนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 1. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 2. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 3. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และสามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2065826586826260&__xts__%5B0%5D=68.ARBv4AJL4HRzbj_AA3Ef1pkXeSqTLVZEjM8OzQeMZ0wvIcRl3Yq15RboNN1GW5ulX4P3xDRQQ4atPyriQSDPqKcGmVCAsAcabJGVAqfrXs0CyAkI5E4Bo7B05kCJCKjQkh4J7oSdaWn4cxPsFzpQrmi7_in_rDbgAHH9KXD3oOrDQBHrGfuwQdRLgmxXGdtj45AY-FhYe6Tr_nkLwMmDgVgLPPQqed1mklyuMBsVbncfSJTqr_NT1MkUOQ0QmjDsDWPXQIZ4uQKR6BhMyRVSssUrs9aCFGzNcU9SYi1mAnb8iDeHK1vjimgU0HZ-1biyoZW41b2qU2ui-aKWiNArfqn9gFFPx95qFj-f5ANnmS59UupmTk09fjGQHF_oDc2CUOzQ3PXYZkN0oAYy9vxP1Aol_7Kqgi-Vg4Fsgh3G3Xa-c5cE44tYsWBUp8rc0rWn3DnjmEwPedkHxy11SDdv&__tn__=-UC-R