สพป.ลำพูน เขต 2 รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบนโนบายการจัดการขยะในสำนักงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ตามหลักการ 3Rs Reduce Reuse และRecycle โดยการแบ่งกลุ่มแบบไขว้สายงาน Cross Functional Team 4 กลุ่ม แบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบดูแล รักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสำนักงานให้ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดขยะ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารับบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562