สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทบทวนแนวทางรับประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปณะถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 44 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกอีก 6 โรงเรียน รวม 50 โรงเรียน มี นายปกิจพจน์  กมลวรเดช และนายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการรับการประเมิน ITA  โดยเป็นการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จังหวัดอุตรดิตถ์)อย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร จำกัดผู้เข้าประชุมไม่เกิน 50 คน